Inschrijven


 • Na de elektronische inschrijving, ontvang je binnen de (5) vijf minuten automatisch een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens. 
 • Indien je geen bevestiging zou ontvangen hebben, dien je de inschrijving best te herhalen.

 

Nederlands - Dutch

"Door het verzenden van het inschrijvingsformulier wordt u geacht te hebben kennis genomen van de gegevens op deze betreffende opleidings-webpagina  en de hiernavolgende voorwaarden en deze integraal te hebben gelezen, begrepen en aanvaard".

Belangrijke boodschap alvorens het inschrijvingsformulier te verzenden

 • Mogen we vragen rekening te houden met "kleine" letters en "hoofdletters"" in je naam
 • Geef je naam door zoals het gemeld staat op uw identiteitskaart / paspoort. (niet de naam van je partner)
 • De "naam" die je aangeeft wordt door de software identiek overgenomen op de certificaten, diploma's en facturen. en kan niet meer gewijzigd of aangepast  worden.
 • Indien het een vennootschap / onderneming (rechtspersoon)  is,  gelieve dan ook de naam en de vorm van de rechtspersoon (uw bedrijf) te melden (bevoorbeeld: "BVBA Therapeutisch Centrum") in het vak "Vennootschap /rechtspersoon" .  Vergeet dan zeker ook niet het BTW-nummer en/of de Ondernemingsnummer te melden. De "naam" en "voornaam" dient steeds deze te zijn van de cursist die de cursus effectief gaat volgen.
 • Telefoonnummer = geef liefst je mobiel (GSM) nummer op. Dan kunnen we je steeds bereiken of SMS sturen ingeval van hoogdringdheid.​

Mocht het niet lukken om te verzenden of in te vullen

Een aantal zaken kunnen een rol spelen

 • Geef zeker geen email adres dat begint met “info@”  (dit zijn Role-based addresses)
 • Het foutief ingeven van het emailadres. Check nogmaals Uw emailadres. Zorg dat er geen spatie voor of na het e-mailadres staat, wat je kan voor hebben als je gebruik maakt van "kopiëren & plakken". Geef Uw email adres 2 x identiek en manueel in.
 • Gebruik ook geen leestekens tussen worden, zoals "+" of "-" of "/" etc.
 • Een andere reden kan zijn: Pagina te vernieuwen (als deze niet automatisch is ingesteld)
  1. ​Windows: Ctrl + F5.
  2. Mac/Apple: Apple + R of Cmd + R.
  3. Linux: F5.
 • Een oude versie van uw browser: meer info i.v.m. update https://www.seniorweb.nl/artikel/internetbrowser-updaten

Verder verloop van de inschrijvingsprocedure

 1. Na de elektronische inschrijving, ontvang je binnen de (1) minuut een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens.   Dat betekent dat we de aanmelding hebben ontvangen. Indien je geen bevestiging zou ontvangen hebben, dien je de inschrijving best te herhalen.  (uw e-mail adres zal foutief geweest zijn of de veiligheidscode zal foutief ingevuld zijn)
 2. Binnen kort tijdsbestek ontvang je de factuur ter betaling 
 3. Uw ingevulde gegevens worden "letterlijk" overgenomen op de facturatie en kunnen niet meer gewijzigd worden >> dus lees eerst nog eens alles na, klik dan op verzenden. De factuur wordt uitgewerkt op basis van de informatie (zoals inhoud, context, doelstelling en doelgroep) zoals beschreven op de website.  Mocht u bij nalezing van deze factuur vaststellen dat deze toch niet correct zou zijn of indien deze wijzigt, gelieve ons dan te verwittigen zodat wij de factuur tijdig kunnen aanpassen.
 4. We contacteren U terug, ten laatste één (1) dag voor de startdatum van de cursus met verdere details.
 5. Bij interesse, schrijf zo spoedig mogelijk in, want de kans is zeer groot dat de inschrijvingen vervroegd worden afgesloten. 
 6. Is de cursus ondertussen volzet, dan verwittigen we jou er van en plaatsen we jou op de wachtlijst en bieden we terug de kans als er een plaatsje openkomt.

Cursus- en betalingsvoorwaarden

 1. De cursist: het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
 2. De factuur is onsplitsbaar en dient in zijn geheel vereffend te worden.
 3. De cursus/opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden, zoals aangekondigd op de website. Het opsplitsen van een cursus/opleiding in diverse uren of dagen, is níét mogelijk.
 4. De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben. De financiële verplichting ten opzichte van ICZO vzw blijft echter volledig bestaan. Het is niet mogelijk de inschrijving en/of deelname op een andere naam of aan een andere persoon door te geven.
 5. De cursist: annulatie van de cursus binnen de 14 dagen voor de aanvang van de cursus: de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro.
 6. De cursist : bij het verschuiven, verplaatsen of vervangen van een cursusdag naar een latere datum, wordt er extra gefactureerd aan 50 € per lesdag. (KMO-portefeuille is niet toepasbaar).
 7. De cursist: de factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.
 8. ICZO vzw: indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, kan ICZO vzw de plaats toekennen aan een collega op de wachtlijst.
 9. ICZO vzw: indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door ICZO vzw volledig geretourneerd..
 10. Het tijdens de cursus door ICZO vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van ICZO vzw en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) - zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van ICZO vzw - wordt gerechtelijk vervolgd.
 11. Het gericht filmen van opleidingen / cursussen is niet toegelaten wegens de privacy (GDPR) van de medecollega’s cursisten. Het filmen van de lessen - cursussen gaat over de eigen intellectuele creatie van de docent(en) en kan niet online of digitaal verspreid worden door de cursist. Alleen de docent in kwestie of de organisatie zelf kunnen en mogen gebruik maken van gerichte digitalisering van de betreffende cursus / opleiding. Meer informatie op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 
 12. ICZO laat zich niet in met de verwerking van persoonsgegevens en staat niet garant voor de juiste toepassing van de privacywet in de onderlinge verhouding tussen de bij ICZO ingeschreven studenten die de regulerende wetgeving op de GDPR niet respecteren (bv. het nemen van foto's, film van elkaar tijdens de praktijklessen)
 13. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van ICZO vzw, vallen totaal ten laste van de cursist
 14. Het uitoefenen van een geneeswijze en/of therapie en/of techniek, aangeleerd door ICZO vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. ICZO vzw en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
 15. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van ICZO vzw. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van ICZO vzw. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van ICZO vzw. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 16. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Oudenaarde - België beslecht worden
 17. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen
 18. ICZO houdt zich ten allen tijde het recht voor om, ingevolge annulatie van een cursus om welke reden dan ook, niet verantwoordelijk te zijn voor niet toekennen of verwerven van accreditatiepunten
 

English - Engels

By sending the registration form you are deemed to have read, understood and accepted the data on this relevant training webpage and the following conditions and to have read them in full.
 
Course and payment terms & conditions
 1. The student: the course fee will remain fully acquired as soon as the lessons start, even if the student would cease the lessons or for some reason wouldn’t be able to attend the course.

 2. The invoice is indivisible and must be settled in its entirety.

 3. The course/training should be followed as a whole, as announced and indicated on the website. Splitting up a course/training in various hours or days, is not possible.

 4. The student: classes are only accessible for those who have paid the required course fee. This applies without prejudice to the financial commitment to ICZO which remains fully in place.

 5. The student: cancellation of the course within 14 days before the start of the course: the cancellation costs are always 20% of the course fee, with a minimum of € 50.

 6. In case the student shifts, moves or replaces a course subscribed to, to a course day on a later date, an additional fee of €50 a day will be charged. (KMO-portefeuille is not applicable).

 7. The student: all invoices must be paid at the latest on the due date as indicated on the invoice and in accordance with the (other) payment terms and conditions stated on that invoice.

 8. ICZO vzw: in case your payment is not received on the due date, ICZO is entitled to allocate your subscription to another person who’s on the waiting list.

 9. ICZO ivw: if, due to insufficient subscriptions or a case of force majeure, the course is cancelled, ICZO will return the paid course fee in full.

 10. The course material provided by ICZO and handed over to the student will be the students' property for so far such transfer of ownership is included in the course fee and the course fee has been paid in full. However, copyright will at all times remain the property of ICZO, its teachers and the author's. Any reproduction of teaching materials (including audiovisual recordings and/or other media techniques) without the prior written permission of ICZO is strictly forbidden and will be prosecuted.

 11. Targeted filming of training / courses is not allowed due to the privacy (GDPR) of fellow students. The filming of the lessons - courses is about the own intellectual creation of the teacher(s) and cannot be distributed online or digitally by the student. Only the lecturer in question or the organization itself can and may use targeted digitization of the relevant course / study program. More information on https://www.dataprotectionauthority.be

 12. ICZO does not process personal data and does not guarantee the correct application of the laws on privacy in relationship between students enrolled in ICZO who do not respect the regulatory legislation on the GDPR (e.g. taking photos, filming each other during practical trainings, etc.).

 13. Accidents from, to and during the lessons organized by ICZO, are entirely at the expense of the student.

 14. The practice of a medicine and/or therapy and/or technique, taught by ICZO, is the sole responsibility of the practitioner. ICZO and its teachers cannot be held liable under any circumstances.

 15. Situations non foreseen in these conditions are submitted to the Board of ICZO. Complaints related to the schooling will first be treated by ICZO’s secretary. In case this does not lead to a satisfactory solution, one has the right to lodge an appeal in writing, to be submitted or sent to the board of ICZO. Within 8 weeks, the board will make a ruling on the complaint and the ensuing measures. The rulings of the board are binding.

 16. These terms and conditions are governed by and shall be construed in accordance with the Belgian law.  All disputes arising out of or in connection with these terms and conditions will be submitted to the exclusive jurisdiction of the court of Oudenaarde.

 17. ICZO reserves the right to make any changes to the program and schedule.

 18. ICZO cannot be held responsible for the non-granting or the non-acquisition of accreditation points due to the cancellation of a course for any reason whatsoever

 

Privacy – verwerking van persoonlijke gegevens

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u volgende informatie mee.

Persoonsgegevens

U kan zich via bovenstaande formulier laten registreren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ICZO vzw.

Die gegevens kunnen gebruikt worden om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons bent ingeschreven (bijvoorbeeld om u via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste ICZO nieuws en evenementen, om uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online inschrijvingen).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van ICZO die u kunnen interesseren.

ICZO zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande zal ICZO geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van uw eventuele vragen. Dit kan via e-mail naar iczo@skynet.be

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door ICZO vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat ICZO niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.

Infomoment Opleidingen ICZO vzw

31/08//2024 - online
 
 
07/09/2024 te Antwerpen 
 
 

In the spotlight

                                                                                                  ​                                                 ​
 


Postgraduaat Hoger Onderwijs

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift.

ICZO vzw organiseert 3 erkende postgraduaten


Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.


Dry Needling & Acupunctuur


KMO-portefeuille

 


Opleidingcheque


VLaams Opleidings Verlof VOV


Nieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt worden


Stand firma Campus Antwerpen

 • 14/09/2024 Alphagem
 • 21/09/2024 Medichin
 • 28/09/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 30/11/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 30/11/2024 Medichin

Patiënten

Op zoek naar een ervaren therapeut ?

Raadpleeg hier onze databank van therapeuten 


Vacatures - Materiaal

​(cursisten van ICZO vzw kunnen een advertentie laten plaatsen)