• Keuze uit tal van professionele opleidingen
 • Uitgebreid en ervaren docententeam
 • Beroepsopleidingen en herscholingen in de gezondheidszorg
 • Evidence Based Practice Onderwijs voor zorgprofessionals
 • Studeren is investeren ... in de toekomst

Inschrijven

Controle

Belangrijke boodschap alvorens het inschrijvingsformulier te verzenden

 • Mogen we vragen rekening te houden met "kleine" letters en "hoofdletters""
 • Geef je naam door zoals het gemeld staat op uw identiteitskaart / paspoort. (niet de naam van je partner)
 • De "naam" die je aangeeft wordt door de software identiek overgenomen op de certificaten, diploma's en facturen. en kan niet meer gewijzigd of aangepast  worden.
 • Indien het een vennootschap / onderneming (rechtspersoon)  is,  gelieve dan ook de naam en de vorm van de rechtspersoon (uw bedrijf) te melden (bevoorbeeld: "BVBA Therapeutisch Centrum") in het vak "Vennootschap /rechtspersoon" .  Vergeet dan zeker ook niet het BTW-nummer en/of de Ondernemingsnummer te melden. De "naam" en "voornaam" dient steeds deze te zijn van de cursist die de cursus effectief gaat volgen.
 • Telefoonnummer = geef liefst je mobiel (GSM) nummer op. Dan kunnen we je steeds bereiken of SMS sturen ingeval van hoogdringdheid.​

Mocht het niet lukken om te verzenden of in te vullen

 • De belangrijkste reden, is het foutief ingeven van het emailadres. Check nogmaals Uw emailadres
 • Zorg dat er geen spatie voor of na het e-mailadres staat, wat je kan voor hebben als je gebruik maakt van "kopiëren & plakken"
  • Geef Uw email adres 2 x identiek en manueel in.
 • Eens op de toets "F5" klikken om de pagina te vernieuwen (als deze niet automatisch is ingesteld)
 • Eens Uw instellingen vernieuwen (vind je meestal bij "extra" - "internetopties" - "geavanceerd" - "opnieuw instellen"

Verder verloop van de inschrijvingsprocedure

 1. Na de elektronische inschrijving, ontvang je binnen de (1) minuut een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens.   Dat betekent dat we de aanmelding hebben ontvangen. Indien je geen bevestiging zou ontvangen hebben, dien je de inschrijving best te herhalen.  (uw e-mail adres zal foutief geweest zijn of de veiligheidscode zal foutief ingevuld zijn)
 2. Binnen kort tijdsbestek ontvang je de factuur ter betaling 
 3. Uw ingevulde gegevens worden "letterlijk" overgenomen op de facturatie en kunnen niet meer gewijzigd worden >> dus lees eerst nog eens alles na, klik dan op verzenden. De factuur wordt uitgewerkt op basis van de informatie (zoals inhoud, context, doelstelling en doelgroep) zoals beschreven op de website.  Mocht u bij nalezing van deze factuur vaststellen dat deze toch niet correct zou zijn of indien deze wijzigt, gelieve ons dan te verwittigen zodat wij de factuur tijdig kunnen aanpassen.
 4. We contacteren U terug, ten laatste één (1) dag voor de startdatum van de cursus met verdere details.
 5. Bij interesse, schrijf zo spoedig mogelijk in, want de kans is zeer groot dat de inschrijvingen vervroegd worden afgesloten. 
   

Cursus- en betalingsvoorwaarden

 1. De cursist: het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
 2. De factuur is onsplitsbaar en dient in zijn geheel vereffend te worden.
 3. De cursus/opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden, zoals aangekondigd op de website. Het opsplitsen van een cursus/opleiding in diverse uren of dagen, is níét mogelijk.
 4. De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben. De financiële verplichting ten opzichte van ICZO vzw blijft echter volledig bestaan.
 5. De cursist: annulatie van de cursus voor de aanvang van de cursus: de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro.
 6. De cursist: de factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.
 7. ICZO vzw: indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, kan ICZO vzw de plaats toekennen aan een collega op de wachtlijst.
 8. ICZO vzw: indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door ICZO vzw volledig geretourneerd..
 9. Het tijdens de cursus door ICZO vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van ICZO vzw en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) - zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van ICZO vzw - wordt gerechtelijk vervolgd
 10. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van ICZO vzw, vallen totaal ten laste van de cursist
 11. ICZO laat zich niet in met de verwerking van persoonsgegevens en staat niet garant voor de juiste toepassing van de privacywet in de onderlinge verhouding tussen de bij ICZO ingeschreven studenten. (bv. het nemen van foto's, film van elkaar tijdens de praktijklessen)
 12. Het uitoefenen van een geneeswijze en/of therapie en/of techniek, aangeleerd door ICZO vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. ICZO vzw en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
 13. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van ICZO vzw. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van ICZO vzw. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van ICZO vzw. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 14. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Oudenaarde - België beslecht worden
 15. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen
 16. ICZO houdt zich ten allen tijde het recht voor om, ingevolge annulatie van een cursus om welke reden dan ook, niet verantwoordelijk te zijn voor niet toekennen of verwerven van accreditatiepunten
 

Privacy – verwerking van persoonlijke gegevens

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u volgende informatie mee.

Persoonsgegevens

U kan zich via bovenstaande formulier laten registreren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ICZO vzw.

Die gegevens kunnen gebruikt worden om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons bent ingeschreven (bijvoorbeeld om u via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste ICZO nieuws en evenementen, om uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de verwerking en bevestiging van uw online inschrijvingen).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van ICZO die u kunnen interesseren.

ICZO zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande zal ICZO geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van uw eventuele vragen. Dit kan via e-mail naar iczo@skynet.be

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door ICZO vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat ICZO niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.

Actuele & praktische info


Westerse medische basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST)


Partners in Education

   


Downloads